Interview with DA (13.12.2007)

26. května 2010 v 13:54 | posted by SekSonka |  Interviews & Articles
translated by SekSonka for www.destinationanywhere.blog.cz source

Ahoj! Môžem mať na vás pár otázok?: Ako by ste bližšie charakterizovali svoj hudobný smer ako SKA skupina?
DA: Myslím že ide od klasického SkaPunku až po songy, ktoré aj my sami len ťažko dokážeme zaradiť do nejakých klasických oborov.

Hello! Can I have a few question directly to you, please?: How would you closer describe your music style yourself?
DA: I think it goes from classic SkaPnuk to songs which even we can't acutally categorize into a specific music style.
Ako ste vymysleli vaše meno?
DA: Úprimne povedané, ukradli sme to z návhrov pre jednu novo sa zakladajúcu skupinu na nejakom fóre. Takže sme sa stali Destination Anywhere a tá druhá skupina Ten Past Ten ;)

How did you come up with your name?
DA: Honestly, we stole it from ideas for a name of one new starting band on some forum. We became Destination Anywhere and the other band became Ten Past Ten;)
Ktoré songy by sme si mali vypočuť aby sme dokázali čo najlepšie spoznať vašu hudbu?
DA: Na to by som odporučil Comeback na našom MySpace profile. Tá pesnička je základ a najlepšie odzrkadľuje ako to na našom live koncerte vyzerá.

Which songs would you recommend for us to really get to know your music?
DA: I would definitely recommend Comeback on our Myspace page. That song is a base, it mirrors how it looks like on one of our live concerts.

Ovplyvnila vás najviac nejaká Ska-band/Ska-osobnosť?
DA: Pre mňa je to skupina Mad Caddies, to je základ prečo som sa začal zaujímať o PunkRock. Mad Caddies bola prvá skupina, pri ktorej sa mi dostalo do uší že používala aj dychové nástroje.

Is there a Ska band or Ska personality that has influenced you the most?
DA: For me it's band Mad Caddies, that was the beginning of my Punk Rock interest. It was also the first band which uses wind instruments that I heard.
Ktorá je vaša obľúbená pieseň/album?
DA: Je tak veľa dobrej hudby z rôznych hudboných štýlov, že na tomto sa ja, resp. my naozaj neviem pevne zhodnúť. Ale dobré hudobné tipy pre všetkých Ska fanúšikov sú podľa môjho názoru určite: Mad Caddies, Catch 22, The Bandgeek Mafia, Streetlight Manifesto, Scruffyheads atď.

Which is your favorite song/album?
DA: There's so much good music from different music styles, that I can't definitely answer. But good music tips for all SKA-fans are in my opinion: Mad Caddies, Catch 22, The Bandgeek Mafia, Streetlight Manifesto, Scruffyheades and so on.
Ktorý hudobný štýl vás okrem SKA najviac ovplyvnil?
DA: Ako sme už vyššie spomenuli, pre väčšinu z nás to bol hlavne RockPunk, ale napríklad nás trúbkar počúva Metal, a naši trúbkari väčšinou prichádzajú na hudobné štýly, ktoré sa podobajú v niektorých častiach pochodovacím rytmom námorníckeho vojska ^^

Which music style has influenced you the most except for SKA?
DA: Like I said earlier, for most of us it was mostly Punk Rock, but for example our trumpetist listens to metal, and mostly they come up with music which reminds of marching rhytms in some parts. ^^
Je nejaký odkaz ktorý chcete pomocou vašej hudby predať ľuďom?
Zabávajte sa, tešte sa zo života a z live hudby a tancujte koľko vládzete!

Is there a message you want to deliver through your music to your listeners?
Have fun, enjoy your life and live music and dance as much as you can!
Má pre vás SKA aj nejaký politický význam?
DA: Môžu existovať skupiny ktoré SKA politizujú, ale keď sa my postavíme na pódium určite to o tom nie je. Tam ide len o to, aby sme spravili dobrú show, a aby publikum aj my mali dobrú náladu.

Does SKA have a political meaning to you?
DA: There might be some bands that make SKA political, but when we stand on the stage it's definitely not about that. It's just about making a good show and having fun.
Pár otázok ku koncertom: Ktoré boli najlepšie a naopak najhoriše miesta, kde ste hrali?
DA: Najhoriše je jednoduché: Bolo to v Kolíne, v polorozpadnutej hale s asi 4 ľuďmi v publiku.
Ale to najlepšie je už ťažšie, odohrali sme naozaj veľa cool koncertov. Ale aby som aspoň jeden povedal (nie že by tie ostatné, neboli rovnako dobré) bol to Schutzenplatz, Bad Laapshe. Asi 800 ľudí, Open Air, krásna krajina.

A few questions about your concerts: Which were the worst and which the best places you've played at?
DA: The worst is simple: It was in Koln, in a ramschackle hall with about 4 people in the audience.
With the best it's harder, we have played so many cool concerts. But to mention at least one (that doesn't mean that the other weren't great) that was Schutzenplatz, Bad Laapshe. There was about 800 people, Open Air, great..
Na SKA koncertoch nájdete veľmi veľa rôznych typov ľudí. Ako by ste charakterizovali svoje publikum?
DA: Uf, to je ťažké! Dosť sa to mieša a závisí to dosť často aj od toho, kde hráme. Hrali sme už aj jeden koncert ako predkapela Fiddler's green a primerný vek publika tam bol asi 30 rokov. Ale všetko to boli milí a sympatickí ľudia! ;)

You can find a lot of different types of people on SKA concerts. How would you describe your audience?
DA: That's hard! It's really varied and it often depends on where we play. When we played as a support for Fiddler's green the age average was about 30 years old. But they were all nice and cool people! ;)
Ktoré songy hráte ako prídavok?
DA: Najčastejšie je to Macho Nachos od Mad Caddies, ale môže to byť aj náš vlastný song, záleží to na tom, ako veľa času máme, a ako sme naladení.

Which songs do you play as bonus on your concerts?
DA: Usually it's Macho Nachos by Mad Caddies, but sometimes it's our own song, it depends on how much time we have and what mood are we in.
Je nejaký šialený zážitok z vašeho tour, ktorý je hodný porozrpávania?
DA: Jeden absolútne špeciálny ma naozaj nenapadá takto rýchlo, stále sa nám stávajú zábavné veci, keď sme všetci spolu.

Is there a crazy story from your tour that is worth saying?
DA: I can't remember a very special one right now, but a lot of funny things happen when we are together.
S ktorou skupinou by ste radi spoločne vystupovali?
DA: Určite by som rád robil predkapelu nejakej veľkej SkaPunkovej kapele ako napríklad Mad Caddies, to by bol naozaj vrchol.

Which band would you like to perform with?
DA: I would deifnitely like to be a support for some kind of big SkaPunk band like for example Mad Caddies, that would be cool.
Otázka, ktorá ma vždy napadá je, ako to chodí s Nazi-Skins na koncertoch?
DA: Ešte sme doteraz nemali nikdy naozajstné skúsenosti v tomto smere. Na koncertoch sa aj tak sústredím na toľko iných vecí, že 1 alebo 2 ľudia v publiku mi naozaj nebijú do očí.

Question that always comes to my mind, how is it wih Nazi-Skins on your concerts?
DA: We haven't had a real experience in this way. There are so many things I concentrate on during our concert, that 1,2 people in the audience don't catch my attention.
Možno ešte trochu k Ska-záležitosti?: Často sa hovorí o 3. Ska-vlnách. Ako veľmi sa s tým môžete stotožniť? Čo príde po 3. ska-vlne? Ako vidíte budúcnosť SKA?
DA: Ťažká otázka. SKA sa bude ako každý hudobný smer ďalej vyvíjať. Nechajme sa prekvapiť v ktorom smere to pôjde.

Maybe a little to the Ska-concern?: There are often mentioned 3 ska-stages. How much can you identify yourself with that theory? What will come after the 3rd Ska-phase? How do you see the future of SKA?
DA: Difficult question. SKA will evolve as well as every different music style. We'll see in what direction it will go.
Prečo to je podľa vás, že väčšina mladých skupín sa vyvíja buď v štýle tradičného SKA alebo Ska-punku?
Je to tak? Myslím že aj v mladých generáciach SKA odboru je veľká rozmanitosť.

Why do you think it is, that many young bands play either traditional SKA or SKA-punk?
It is like that? I think there's a big variety in young ska generation.
Prečo je to pre SKA také ťažké, usadiť sa? Je SKA odsúsdené na večný spánok?
DA: Nie, to si nemyslím. Je veľmi veľa ľudí ktorí sú potnecionálni Ska-poslucháči, musia na to len prísť, že SKA existuje. Na to sú napríklad stránky ako tieto! Vďaka :-)

Why is it so hard for SKA to settle down? Is SKA convicted to eternal sleep? (??)
DA: No, I don't think so. There's a lot of people who are potential SKA-listeners, they just have to find out that SKA exists. That's why we have websites like these! Thanks! :-)
Kedy by ste sa opísali ako "Krstný otec Ska"?
DA: Ďalšia otázka, v SKA-príbehu nie som moc zbehnutý.

When would you desribe yourself as the "Godfather of SKA"?
DA: Next question, I'm not really good at this Ska-concern thing.
Ktorú stránku o SKA by ste odporučili ľuďom surfujúcim po nete? Ktoré obľúbené máte?
DA: Samozrejem Der Dude goes Ska.

What SKA website would you recommend to people surfing on the internet? What are your favorites?
DA: Of course Der Dude goes Ska.
Aké máte ďalšie projekty/koncerty? Bude aj nejaké nové CD?
DA: Momentálne narhávame náš prvý album a auž sme v konečnej fázy.

What are your next projects? Can we expect a new album?
DA: We're recording our first album and we're in he end-phase.
Kedy vyjde a čo nás očakáva?
DA: Album očakávame na jar 2008 a bude to mrte CD s 12 songami.

When is it going to come out?
DA: Probably in srping 2008 and it's going to be a CD with 12 songs.
Ďakujem vám za toto Interview!

Thank you for this interview!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama